Bakaláři
Přípravná třída
Zápisy
Úřední deska
Virtuální prohlídka
„Naučit se, hledat a používat 2023”

Přípravná třída

Přípravná třída

Pro školní rok 2024/2025 otvíráme při ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice přípravnou třídu. Přípravná třída bude umístěna v budově školy v ul. Bohosudovská.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. 

 • Přípravná třída bude ve školním roce 2024/2025 otevřena při minimálním počtu 10 žáků ve třídě.
 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme i během zápisu dětí do 1. třídy tj. 17.-.18.4. 2024 od 14.00 - 18.00 hodin a později po předběžné domluvě osobně. 
 • Do přípravné třídy mohou být přijati též předškoláci s potřebnými dispozicemi pro vzdělávání v PT – bez odkladu povinné školní docházky.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v ranních a odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
 • Dopolední svačinu si děti nosí sami. Pokud budou navštěvovat šk. družinu, platí si i obědy.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. Děti s odkladem povinné školní docházky k tomu doloží ještě  potvrzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Do přípravné třídy budou přijaty přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a patří ke škole obvodem.

 Žádost o přijetí do přípravné třídy

Adresa školy: Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Naděžda Köhlerová e-mail: nadezda.kohlerova@zsmarsovska.cz

Zástupkyně řed. pro 1. stupeň a vých. poradkyně : Mgr. Ivana Račáková

e-mail: ivana.racakova@zsmarsovska.cz

Kancelář školy: p. Weissová 417 562 392

Adresa webových stránek školy: www.zsmarsovska.cz

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.